این سایت توسط میلاد(ب) دانش آموز این لیسه ترتیب شده است!
شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1388
تاریخچه لیسه حبیبیه! بزودی